Nasyonal Sosyalizm Nedir? Nasyonal Sosyalizm Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Nazizm olarak da bilinen Nasyonal Sosyalizm, 1933-1945 yılları arasında Almanya’da yaygın olan siyasi bir ideolojidir. Özünde Nazi Partisi’nin lideri ve o dönemde Almanya’nın Şansölyesi ve diktatörü olan Adolf Hitler ile bağlantılıdır. Bu ideolojiyi anlayabilmek için içeriğimizi inceleyelim.

Nasyonal Sosyalizm ya da Nazizm, bir boşlukta ortaya çıkmadı. Kökleri 20. yüzyılın başlarında, en önemlisi de I. Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan çeşitli siyasi ve sosyal koşullara kadar uzanmaktadır.

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından Almanya hem ekonomik hem de sosyal olarak harap olmuştu. Versailles Antlaşması Almanya’ya ağır tazminatlar ve toprak kayıpları yüklemiş, bu da halk arasında yaygın bir memnuniyetsizliğe ve kızgınlığa yol açmıştır. Savaş sonrası Almanya’da kurulan Weimar Cumhuriyeti siyasi olarak istikrarsızdı ve ülkenin vahim ekonomik durumunu yönetmekte zorlanıyordu.

Bu siyasi ve ekonomik istikrarsızlık ortamında aşırı ideolojiler zemin kazanmaya başladı. Resmi olarak Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) olarak bilinen Nazi Partisi, bu dönemde öne çıkmaya başlayan siyasi gruplardan biriydi.

Nasyonal Sosyalizmin kökleri çeşitli ideolojilere dayandırılabilir, ancak aşırı milliyetçilik, anti-Marksizm ve bilimsel ırkçılık unsurları öne çıkmaktadır. Bu ideolojiler büyük ölçüde I. Dünya Savaşı sonrası Almanya’daki sosyo-ekonomik koşullara bir tepkiydi. Ayrıca, ‘Ari’ ırkı ırksal hiyerarşinin en tepesine yerleştiren sosyal Darwinist düşünce ve ırksal saflık ve öjenik teorilerinden de büyük ölçüde yararlandı.

Adolf Hitler’in Nasyonal Sosyalizm ideolojisinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadığını belirtmek önemlidir.

Hitler’in etkili kitabı ‘Kavgam’ (Mücadelem), ateşli bir Yahudi karşıtlığı, Lebensraum (yaşam alanı) kavramı ve Ari ırk üstünlüğü kavramı da dahil olmak üzere Nazizmin temel kavramlarının çoğunu özetledi.

Hitler’in karizmatik kişiliği, güçlü hitabet yeteneğiyle birleşince, Alman halkı arasında var olan hoşnutsuzluk ve umutsuzluktan faydalanmasını sağladı. Nasyonal Sosyalizmi Almanya’nın sorunlarına bir çözüm olarak sunan Hitler, Nazi Partisi’ni iktidara taşımayı başardı ve Nazi Almanyası’nın karanlık dönemine zemin hazırladı.

Nasyonal Sosyalizm’in temel ilkelerinden biri ırksal saflığa, özellikle de sözde “Aryan” ırkının üstünlüğüne duyulan inançtı.

Naziler, Aryanların en saf ve en üstün ırk olduğunu ve diğer ırkları yönetmeye yazgılı olduğu fikrini yaydılar.

Bu ırksal saflık inancına bağlı olarak yoğun ve öldürücü bir Yahudi karşıtlığı vardı. Hitler ve Naziler, Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nı kaybetmesi ve ardından gelen ekonomik sıkıntılar da dahil olmak üzere pek çok sorunundan Yahudileri sorumlu tutuyordu. Bu günah keçisi ilan etme sonunda Holokost olarak bilinen ve altı milyon Yahudi’nin sistematik olarak öldürüldüğü korkunç soykırıma yol açtı.

Nasyonal Sosyalizmin bir diğer temel ilkesi de Lebensraum, yani yaşam alanı kavramıydı.

Hitler, ‘Kavgam’ adlı kitabında, Alman halkının Ari ırkın hayatta kalmasını ve büyümesini sağlamak için daha fazla alana ihtiyacı olduğunu savunuyordu. Bu inanç, Nazilerin agresif toprak genişlemesini haklı çıkardı ve sonuçta İkinci Dünya Savaşı’na yol açtı.

Nasyonal Sosyalizm ayrıca Führerprinzip ya da liderlik ilkesini de desteklemiştir.

Bu ilke, her örgütün mutlak güce sahip tek bir lideri olması gerektiğini belirtiyordu. Liderin kararları sorgulanmayacak ve itaatsizliğe müsamaha gösterilmeyecekti. Hitler’in kendisi, Nazi Almanyası’nın Führer’i (Lider) olarak bu ilkenin vücut bulmuş haliydi.

Bir diğer kritik inanç da Volksgemeinschaft ya da halk topluluğu kavramıydı.

Naziler ırk, kültür ve mirasla birbirine bağlı, birleşik ve homojen bir ulusal topluluk yaratmayı amaçlıyordu. Bu kavram, Alman halkı arasında birlik ve amaç duygusunu geliştirmek için kullanılmış, ırksal veya sosyal olarak istenmeyen kişileri dışlarken sosyal dayanışmayı teşvik etmiştir.

Nazizm, Marksizm ve komünizme şiddetle karşı çıkmış, bunları Alman ırksal saflığına ve ulusal kimliğine yönelik tehditler olarak görmüştür.

Almanya’daki ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktan bu ideolojileri sorumlu tuttular ve destek kazanmak için Marksizm karşıtı duyguları kullandılar.

Bunlar Nasyonal Sosyalizmin temel ilkeleridir, ancak ideoloji daha fazla karmaşıklığı kapsamaktadır. Bu inançların insanlık tarihinin en korkunç vahşetlerinden bazılarına yol açtığını anlamak, nefret dolu ve aşırı ideolojilerin yıkıcı potansiyelinin altını çizmek açısından çok önemlidir.

Nasyonal Sosyalizmin en yıkıcı etkisi şüphesiz altı milyon Yahudi’nin sistematik bir şekilde katledildiği Holokost olmuştur.

Bu, insanlık tarihindeki en korkunç soykırım eylemlerinden birini temsil etmektedir. Antisemitizm Nazi ideolojisinin merkezinde yer alıyordu ve Yahudilerin tamamen yok edilmesine yönelik Nazi planı olan ‘Nihai Çözüm ‘ün uygulanmasıyla mümkün olan en kötü şekilde tezahür etti.

Nasyonal Sosyalizm İkinci Dünya Savaşı için önemli bir katalizör olmuştur.

Lebensraum ya da yaşam alanı ilkesinden beslenen saldırgan yayılmacı politikalar, birçok ülkenin işgaline yol açarak savaşı tetikledi. Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en ölümcül çatışması olmuş ve tahmini olarak 70-85 milyon kişinin ölümüne, yani o dönemdeki dünya nüfusunun yaklaşık %3-4’ünün ölümüne neden olmuştur.

Nasyonal Sosyalizm politikaları kültürel ve bilimsel alanlarda büyük bir kayba yol açtı.

Yahudi entelektüeller, bilim insanları ve sanatçılar sürüldü, öldürüldü ya da toplama kamplarına gönderildi. Naziler ayrıca Avrupa genelinde kültürel eserlere yönelik kapsamlı bir yağma ve yıkım gerçekleştirmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Almanya’nın Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmesi, farklı siyasi ideolojilere sahip iki ayrı ülkenin oluşmasına yol açtı:

Bu bölünme kapitalist Batı Almanya ve komünist Doğu Almanya. Bu bölünme 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasına kadar kırk yılı aşkın bir süre devam etmiştir. Bu bölünmenin ve ardından gelen birleşmenin etkileri bugün Almanya’da hala hissedilmektedir.

Naziler tarafından işlenen zulümlere karşılık olarak uluslararası toplum, insan hakları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili yeni yasalar oluşturdu.

Nürnberg Duruşmaları uluslararası hukukun oluşturulmasında bir dönüm noktası olmuştur. Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, gelecekte bu tür büyük ölçekli çatışmaların önlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler kurulmuştur.

Nasyonal Sosyalizmin sosyal ve siyasi etkileri bugün hala görülebilmektedir.

Dünyanın çeşitli yerlerinde Nasyonal Sosyalizm’den beslenen Neo-Nazi hareketler ortaya çıkmıştır. Nasyonal Sosyalizmin anıları ve dersleri, özellikle ırk, milliyetçilik ve otoriterlik konularında siyasi söylemi şekillendirmeye devam etmektedir.

Sonuç olarak, Nasyonal Sosyalizmin etkileri geniş kapsamlıydı ve dünyamız üzerinde uzun süreli etkileri oldu ve aşırı ideolojilerin yıkıcı potansiyelinin keskin bir hatırlatıcısı olarak hafızalara kazındı…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir